Čo môžeme urobiť pre naše zdravie

„Ak máme všetko a nemáme zdravie, nemáme nič. Ak nemáme nič a máme zdravie, máme všetko“. 
Indické príslovie.

Ak sa chceme vážne zaoberať otázkami zdravia a kvality života, je dobré vyjasniť, ako chápali zdravie naši predkovia, ako definuje zdravie Svetová zdravotnícka organizácia. Slovko „zdravie“ sa nevzťahuje k veci, ale k idei. V gréčtine a latinčine znamenalo „celok“. Rešpektovala sa integrácia, jednota s vyššími jednotkami. Napr. neliečil sa iba chorý orgán, ale aj celý človek. Neliečil sa iba človek, ale celá rodina. Chápalo sa spojenie s prostredím, napr. so školou (zdravá škola), väzba na mesto (zdravé mesto), štát, životné prostredie, sociálne prostredie.

   Každý z nás chce v živote niečo dosiahnuť. A naše ciele nemôžeme zrealizovať bez dobrého zdravia. A naopak, byť chorým nám bráni zrealizovať naše poslanie. Takto chápe zdravie bežný človek. 
Lekár pod pojmom zdravie rozumie neprítomnosť choroby, sociológ zasa považuje takého jedinca za zdravého, ktorý si plní vzorne všetky svoje spoločenské roly, je dobrý otec, stará sa o rodinu, zarába a je úspešný v práci, má koníčka, aktívne trávi voľný čas – nie je vorkoholik, má priateľov, dobre vychádza so susedmi, s ľuďmi na pracovisku, angažuje sa v charitatívnych a iných spoločenských organizáciách, kluboch a ešte pracuje na svojom sebazdokonaľovaní, osvojuje si nové zručnosti, „pracuje na sebe“.

V staroveku byť zdravým znamenalo múdro žiť, byť silný. Zoslabnutie zahrňovalo chorobu. Nedostatok vitality. A grécke „therapeuo“ – ozdravenie, terapiu. Širšie poňatie zdravia a uzdravovania je v hebrejskom slove „šalom“. Ľudia si dodnes pri stretnutí a rozlúčení želajú „šalom-zdravie, vnútorný pokoj, mier, zrelosť, naplnenie, prosperitu, dosiahnutie cieľa, predsavzatia.

Dnes v 21. storočí sa stretávame s rôznym chápaním zdravia. Niektoré sú zúžené na telesné zdravie, fyzický stav (fitness), keď telo dobre funguje. Iné chápu zdravie ako dostatok vitálnej energie, prány, či energie „chi“, ktorá je nám daná pri narodení a s ktorou sa musíme naučiť hospodáriť, o ktorú nás dokážu obrať nielen choroby tela. Táto sila pomáha človeku prekonávať prekážky, rôzne ťažkosti, aj odolať „votrelcom“ bacilom. Táto sila umožňuje človeku dosahovať aj iné ciele než udržať si zdravie.

Komerčné poňatie farmakoterapie chápe zdravie ako tovar, dostatok minerálov, vitamínov. Až do konca 18. storočia sa medicína zaoberala viac zdravím než odchýlkami dielčích funkcií od normálu „konštatuje francúzsky lekár“. Medicína sa zaoberala celkovým štýlom života a výživou, čo umožňovalo človeku byť sám sebe vlastným lekárom. Môžeme sa prikloniť k tomu či onomu poňatiu, lebo sa nám viac pozdáva, páči. 

 Autor: PhDr. Anka Galovičová

Napíšte komentár

* Povinné údaje