left-cornerright-corner

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste našim zákazníkom, návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kdo je správca?

Správcom osobných údajov je Peter Gere, Palín 193, 072 13, IČO: 32 675 348, ktorý prevádzkuje webovú stránku www.ogstudiovoziky.sk

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, aok budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlouhú dobu a vyberám prípadných dalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu zpracovania obrátiť, môžete nás kontaktovat na e-mail:  og@ogstudiovoziky.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to předovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmlouvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť eště pred zahájením spracovánia osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

➤ poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, adresa, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. dodanie tovaru).

➤ vedenie účtovnictva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

➤ marketing - zasielanie newslettrov
Vaše osobné údaje (e-mail a méno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastějšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

➤ pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať tiež inspirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovou adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

➤ fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy
Len na základe vášho súhlasu môžeme využíť vaše fotografie, referencie, spätné vazby apod. a to do doby, než súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prizpôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť eště lepšie služby.

Cookies pro cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako keby boly naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa specializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

 • prevádzkovateľ aplikácie pre komunikáciu, web a fakturáciu
 • prevádzkovateľ aplikácie pre e-mailovou komunikáciu a zákaznickú podporu
 • Facebook, Google,
 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovatelia IT služieb a hostingu vrátane cloudových uložisk,
 • poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznicku podporu,
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
 • poskytovatelia právných služieb, advokáti,
 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb,
 • partneri spolupracujúcí s nami v špeciálnych akciách pre klientov

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na zpracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Predávanie dát mimo Európskú úniu

Dáta spracovávame výhradne v Europskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Europskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnoho práv. Ak budete chcieť niekteré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostrednictvom e-mailu: og@ogstudiovoziky.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvat a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak si myslíte, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tím rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inspiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe našeho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stisknutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Tato mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vztahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobních údajov platia od 25.5.2018.